Pomoc w organizowaniu wspólnoty mieszkaniowej

Oferujemy pełne wsparcie przy organizowaniu wspólnoty mieszkaniowej, co oznacza, że pomożemy:

 • przygotować  procedury przejęcia protokolarnie całej dokumentacji od dotychczasowego zarządcy;
 • sporządzić konieczne zawiadomienia i projekty uchwał;
 • dokonać analizy dokumentacji księgowej i kont bankowych, aby zarząd wspólnoty miał pewność, że wszystko zostało prawidłowo rozliczone;
 • poprowadzić pierwsze Zebranie Ogółu Właścicieli Lokali (wybór zarządu wspólnoty zgodnie z art. 20 ustawy o własności lokali).

Ponadto:

 • zadbamy o analizę dotychczasowego sposobu zarządzania nieruchomością;
 • zapoznamy się ze stanem technicznym nieruchomości i sporządzimy raport, przedstawiając go zarządowi wspólnoty.

Do naszych obowiązków w tym zakresie należy również pomoc w następujących kwestiach:

 • uzyskanie numeru statystycznego REGON;
 • założenie rachunku bankowego wspólnoty mieszkaniowej;
 • zgłoszenie do właściwego urzędu skarbowego (nadanie NIP);
 • przystąpienie lub rezygnacja z podatku od towarów i usług VAT;
 • składanie do urzędu skarbowego sprawozdań rocznych;
 • określenie szczegółowych granic nieruchomości wspólnej (ważne z punktu widzenia ponoszonych kosztów – z funduszu wspólnoty lub przez właścicieli lokali);
 • wybór sposobu prowadzenia rachunkowości wspólnoty mieszkaniowej (zasady rozliczania);
 • ustalanie wysokości zaliczek wnoszonych przez właścicieli lokali na pokrycie kosztów zarządzania nieruchomością wspólną.

+48 22 632 14 12

trasa@trasa.net.pl

ul.Górczewska 4
01-180 Warszawa