Zarządzanie i administrowanie wspólnotą mieszkaniową

W ramach zarządzania i administrowania wspólnotą mieszkaniową  oferujemy następujące usługi:

  • prowadzenie i aktualizację wykazu lokali i właścicieli lokali;
  • negocjowanie,  podpisywanie i renegocjowanie dotychczasowych umów z dostawcami mediów (prąd, woda, gaz), firmami usuwającymi nieczystości stałe i płynne oraz świadczącymi inne tego typu usługi;
  • prowadzenie książki obiektu budowlanego;
  • reprezentowanie wspólnoty mieszkaniowej przed osobami fizycznymi i prawnymi, urzędami państwowymi,  organami administracji samorządowej, pocztą, bankami, itp.;
  • obliczanie i obciążanie właścicieli lokali kosztami utrzymania części wspólnej nieruchomości (zgodnie z uchwałą właścicieli lokali);
  • udzielanie właścicielom lokali (na ich życzenie) wyczerpujących informacji na temat zarządzania nieruchomością wspólną  oraz  dotyczących stanu rozliczeń konkretnych lokali;
  • sporządzanie sprawozdań finansowych oraz opisów działalności merytorycznej za ostatni rok, w terminie do końca marca następnego roku (tego typu sprawozdania są  podstawą do udzielenia zarządowi wspólnoty absolutorium przez Zebranie Właścicieli Lokali Wspólnoty Mieszkaniowej);
  • zwoływanie zebrań oraz powiadamianie właścicieli lokali o treści uchwał podjętych w drodze indywidualnego  zbierania głosów pod uchwałami.